ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง“การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทองเพียร เตยหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,02:07  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎี LCPLI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทองเพียร เตยหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,02:06  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนแบบทษฎีการเชื่อมโยง การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ชื่ออาจารย์ : นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,18:27  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่บทความ การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชานาฏศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,18:22  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์โดยการประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,18:21  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่ส่งงานโดยแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,18:21  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่องนาฏยศัพท์เบื้องต้นของนักเรียนชั้น ป.5 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดการการสอนสำหรับครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2562,18:21  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเตรียมความพร้อมด้านการเขียนเส้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการวาดภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,13:26  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่ออาจารย์ : วีระยุทธ ขอบเมืองฮาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,12:27  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทย โดยใช้ภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่ออาจารย์ : วีระยุทธ ขอบเมืองฮาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,12:26  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..