โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบูรณาการทักษะการฟังและพูดแสนสนุกสุขหรรษา สำหรับเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2/5
ชื่ออาจารย์ : นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,20:01  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา โดยใช้บนแผ่นกระดานแม่เหล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,20:00  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล สุขนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,00:20  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิชาวิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล สุขนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,00:19  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถในการทำงานเป็นทีมโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,08:43  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบใหม่ GPARE 5 Steps
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,08:43  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน Power Point ที่สร้างขึ้น รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Since and For
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,08:42  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,08:41  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยสื่อเกมการศึกษาในเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ ๒/๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,15:16  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาภาษาในเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,15:16  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..