โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนครูอนุกูล
ชื่ออาจารย์ : นายอนุกูล สุขนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2563,07:41  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น วิชาภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,12:15  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสาน สัมพันธ์มือกับสายตาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 MEP
ชื่ออาจารย์ : นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2563,14:52  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,21:54  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 5H Model
ชื่ออาจารย์ : นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,21:52  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย 5 Steps Model
ชื่ออาจารย์ : ดร. สมาพร ลี้ภัยรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,13:03  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ชื่ออาจารย์ : ดร. สมาพร ลี้ภัยรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,12:48  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบบริหารโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ชื่ออาจารย์ : ดร. สมาพร ลี้ภัยรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,12:47  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบพัฒนานวัตกรรมครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : ดร. สมาพร ลี้ภัยรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,15:43  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC077
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:24  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..