ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชลธร แกล้วกสิกรรม
ครู คศ.3

นายอนุสรณ์ พันธุ์ยี่
พนักงานราชการ