ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชลธร แกล้วกสิกรรม
ครู คศ.3

นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ครู คศ.3

นายอนุสรณ์ พันธุ์ยี่
พนักงานราชการ