โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกสิทธิ์ ทีกว้าง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรอำไพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายอนุสรณ์ พันธุ์ยี่
พนักงานราชการ