ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกสิทธิ์ ทีกว้าง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรอำไพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายอนุสรณ์ พันธุ์ยี่
พนักงานราชการ