ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ พันธุ์ยี่
พนักงานราชการ

นายเอกสิทธิ์ ทีกว้าง
ครูผู้ช่วย