ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

วีระยุทธ ขอบเมืองฮาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดา สุขคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางทองรวม อินคล้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางณัฐพร กิจสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุธาสินี เพ็ชรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางอานงธิภา วัฒนภาเกษม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนัยนา พรมเนตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอมรดา เรืองฤทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1