ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

วีระยุทธ ขอบเมืองฮาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพักตร์ประภา สมัครศรีกิจ
ครู คศ.3

นางสกุลณี จันทร์จินดา
ครู คศ.3

นางสุวัฒนา หาญสำเภา
ครู คศ.3

นางลัดดา สุขคง
ครู คศ.3

นางทองรวม อินคล้าย
ครู คศ.3

นางณัฐพร กิจสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธาสินี เพ็ชรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางอานงธิภา วัฒนภาเกษม

นางสาวนัยนา พรมเนตร

นางสาวอมรดา เรืองฤทธิ์