โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

วีระยุทธ ขอบเมืองฮาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางลัดดา สุขคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางณัฐพร กิจสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุธาสินี เพ็ชรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวปนัดดา สมพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอานงธิภา วัฒนภาเกษม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนัยนา พรมเนตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3