โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : มงคล บัวตูม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มิถุนายน 2541 – 11 เมษายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชัญ โกมลวิภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มกราคม 2537 – 20 มิถุนายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวคนธ์ ขลิบบุรินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2533 – 15 มกราคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพี กาญจนชม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2527 – 8 กุมภาพันธ์ 2533