ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา โพธิวัลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธานินทร์ สุนทรพงศ์
ครู คศ.3

นางสาวสิริมดี เจติย์ภัทรนาท
ครู คศ.2

นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ครูผู้ช่วย

นางเบญจวรรณ อกนิษฐวงศ์

นางสาวกานต์ธีรา ทะศะภาค

นางละอองดาว อุณหพิพัฒพงศ์

นางสาวจันทิมา ผุดผ่อง

นางสาวชมพูนุช คำธรรม

นางสาวศศิญา ชลาภิรมย์

นายธนกร เอี่ยมสงคราม