ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธานินทร์ สุนทรพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริมดี เจติย์ภัทรนาท
ครู คศ.2

นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ธีรา ทะศะภาค

นางละอองดาว อุณหพิพัฒพงศ์

นางสาวจันทิมา ผุดผ่อง

นางสาวศศิญา ชลาภิรมย์

นายธนกร เอี่ยมสงคราม
อื่นๆ

นางสาวภัทรวดี สุขคง

นางสาวสริตา สมบุญ