ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริมดี เจติย์ภัทรนาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศศิกานต์ ทวีทา
ครู คศ.1

นายสถิตย์พร ประเสิรฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวปานน้ำผึ้ง ชะเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวละอองดาว อุณหพิพัฒพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณิชารีย์ สุขงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกานต์ธีรา ทะศะภาค

นางสาวจันทิมา ผุดผ่อง

นางสาวศศิญา ชลาภิรมย์

นางสาวภัทรวดี สุขคง

นางสาวสริตา สมบุญ

นายวีรภัทร เอี่ยมสงคราม

นายกฤษดา วุฑฒิรักษ์

นางสาวนภัสวรรณ รอดทอง