โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริมดี เจติย์ภัทรนาท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศศิกานต์ ทวีทา
ครู คศ.1

นายสถิตย์พร ประเสิรฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวศรีแพร บุญวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปานน้ำผึ้ง ชะเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวละอองดาว อุณหพิพัฒพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณิชารีย์ สุขงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกานต์ธีรา ทะศะภาค

นางสาวจันทิมา ผุดผ่อง

นางสาวศศิญา ชลาภิรมย์

นางสาวภัทรวดี สุขคง

นางสาวสริตา สมบุญ

นายวีรภัทร เอี่ยมสงคราม

นายกฤษดา วุฑฒิรักษ์

นางสาวนภัสวรรณ รอดทอง

นางสาวปาจรีย์ สินประเสริฐ

นางสาวอรุณรัศมี จุฬมุสิก

นางสาวนิศารัตน์ อ่อนเงิน