ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี จำเรียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวัฒน์ ขำศรี
ครู คศ.3

นางลัดดา ธัญญกรรม
ครู คศ.3

นายกำพล ฤทธิ์นรา
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ ฉิมพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ครู คศ.1