โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางจิรพรรณ พูลศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายกำพล ฤทธิ์นรา
ครู คศ.3

นายศุภฤกษ์ ฉิมพันธุ์
ครู คศ.1

นายธนพล จันทนง
ครูผู้ช่วย

นายศิลา ชื่นวิทยา
ครูผู้ช่วย