ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวัฒน์ ขำศรี
ครู คศ.3

นางจิรพรรณ พูลศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายกำพล ฤทธิ์นรา
ครู คศ.2

นายศุภฤกษ์ ฉิมพันธุ์
ครู คศ.1

นายธนพล จันทนง
ครูผู้ช่วย

นายศิลา ชื่นวิทยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3