ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกำพล ฤทธิ์นรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี จำเรียง
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ ขำศรี
ครู คศ.3

นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ ฉิมพันธุ์
ครูผู้ช่วย