ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกำพล ฤทธิ์นรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี จำเรียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายชัยวัฒน์ ขำศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายศุภฤกษ์ ฉิมพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2