โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน อนุบาลเมืองอุทัยธานี      
       เป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “อ” ซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล จนปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า             สัญลักษณ์ “อ” หมายถึงโรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียน ที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไป

สีประจำโรงเรียน
:  สีฟ้า – ขาว
ความหมาย         สีฟ้า หมายถึง ความร่าเริง สดใส สว่างไสว รุ่งโรจน์และโอบอ้อมอารี
                         สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ของดินแดนแห่งพุทธศาสนา 

คำขวัญของโรงเรียน :    เรียนเด่น สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่จริยธรรม

อักษรย่อ  : อักษรย่อของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี   คือ    อ.ม.น