โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
ปรัชญาของโรงเรียน                                          
     วิริเยนะ  ทุกขมะเจติ   แปลว่า  คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

วิสัยทัศน์ (VISION)     
     โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นโรงเรียนชั้นนำระดับภาค  เพื่อเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยม(Values)

ABMUTT

A : Attitude คือ การมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร
         B : Behavior คือ การปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

           M : Motivation คือ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
           U : Union คือ การมีส่วนร่วม ความปรองดอง
           T : Trust  คือ ความไว้วางใจ รับผิดชอบ
           T : Technology  คือ การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน