โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นันท์นภัส สิญจวัตร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กนกวรรณ นุ่นงาม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วรโชติ อำนวยโรจนจินดา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อรุณจิรา ศรีสร้อย
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ขนิษฐา เพชรประไพ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐภัทรา อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4