ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกพร กรเอี่ยม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปัญญา อินทสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรัตนา อินทสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวกนกวรรณ เอกขระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัชรินทร์ เทียมใหม่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2