โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกพร กรเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายปัญญา อินทสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรัตนา อินทสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวกนกวรรณ เอกขระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2