ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกพร กรเอี่ยม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปัญญา อินทสิทธิ์
ครู คศ.1

นางรัตนา อินทสิทธิ์
ครู คศ.1