ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สมาธิ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ปัญญา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศีล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไทยเศรษฐ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : สส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ แล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..