โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (MISSION)
       
1.  พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
        2.  พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
        3.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ         
        4.  พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
        5. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Goal)
            
“นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความสามารถ ด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมไทย รักการแสวงหาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้”