ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางผกากรอง จันทร์ภาภาส
ครู คศ.3

นางสุพัตรา เหล่าเปีย
ครู คศ.3

นางสาวทองเพียร เตยหอม
ครูผู้ช่วย

นายพีระวัฒน์ บุญนุช
ครูผู้ช่วย

นางสาวนริศรา จิอู๋