ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทองเพียร เตยหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพีระวัฒน์ บุญนุช
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี เกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอนุกูล สุขนันท์
ครู คศ.1