ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทองเพียร เตยหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพีระวัฒน์ บุญนุช
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี เกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนริศรา จิอู๋
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1