โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทองเพียร เตยหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุภาวดี เกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอนุกูล สุขนันท์
ครู คศ.2

นายธีรนัย พันธ์เขียน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3