ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทองเพียร เตยหอม
ครู คศ.1

นายพีระวัฒน์ บุญนุช
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี เกษม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนริศรา จิอู๋