ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางปราณี ศรีรักษาแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ครู คศ.3

นางสาวสมพิศ มาแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวญาณนี ขยันการนาวี
ครู คศ.1

นางนภสร มิตรกิจการค้า
ครู คศ.1

นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ครู คศ.2

นางเปรมจิตร์ สุขุมาล
พนักงานราชการ

นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ เพียรธัญกรณ์

นางมาลี มณีคุ้ม

นางสาววรรณภา มรรยาทอ่อน

นางสาววิณากร โตพิจิตร

นางสาวศุภาพิชญ์ กูลการขาย