ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสมพิศ มาแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวญาณนี ขยันการนาวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางนภสร มิตรกิจการค้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวกัญญารัตน์ ไตรยงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางวิณากร เจ็งสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวกัลยากร จำปาดำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนงลักษณ์ เพียรธัญกรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมณีวรรณ ทวีกสิกรรม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2