ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 416926
Page Views 741044

นางปราณี ศรีรักษาแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวสมพิศ มาแก้ว
ครู คศ.3

นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ครู คศ.1

นางสาวญาณนี ขยันการนาวี
ครู คศ.1

นางนภสร มิตรกิจการค้า
ครู คศ.1

นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ครู คศ.1

นางเปรมจิตร์ สุขุมาล

นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ เพียรธัญกรณ์

นางมาลี มณีคุ้ม

นางสาววรรณภา มรรยาทอ่อน

นางสาววิณากร โตพิจิตร

นางสาวศุภาพิชญ์ กูลการขาย