ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ครู คศ.3

นางสาวสมพิศ มาแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาวญาณนี ขยันการนาวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางนภสร มิตรกิจการค้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวกัญญารัตน์ ไตรยงค์
ครูผู้ช่วย

นางวิณากร เจ็งสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวนงลักษณ์ เพียรธัญกรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวมณีวรรณ ทวีกสิกรรม