โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสมพิศ มาแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวญาณนี ขยันการนาวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางนภสร มิตรกิจการค้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางวิณากร เจ็งสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางสาวกัญญารัตน์ ไตรยงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกัลยากร จำปาดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางจรินญาภรณ์ ชาวกระลืม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวนงลักษณ์ เพียรธัญกรณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวปุณยนุช ทวีกสิกรรม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสินีนาท อินทร์ปอ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2