ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางปราณี ศรีรักษาแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางจิรา ยิ้มแจ้ง
ครู คศ.3

นางสาวสมพิศ มาแก้ว
ครู คศ.3

นางลัดดา ธัญญกรรม
ครู คศ.3

นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ครู คศ.2

นางสาวญาณนี ขยันการนาวี
ครู คศ.1

นางนภสร มิตรกิจการค้า
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ ชูชื่น
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ ไตรยงค์
ครูผู้ช่วย

นางวิณากร เจ็งสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางมาลี มณีคุ้ม

นางสาววรรณภา มรรยาทอ่อน
อื่นๆ

นางสาวนงลักษณ์ เพียรธัญกรณ์
อื่นๆ

นางสาวศุภาพิชญ์ กูลการขาย