ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชลธิชา นรสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพยุง จิอู๋
ครู คศ.3

นางสาวชมภู กีตา

นางนันท์นภัส วราหะ
ครู คศ.1