โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชลธิชา นรสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวพยุง จิอู๋
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางนันท์นภัส วราหะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6