ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชลธิชา นรสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพยุง จิอู๋
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางนันท์นภัส วราหะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6