โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ครู คศ.3

นางกาญจนา ขวัญไกรสิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายปฐมพงศ์ บัวเหมือน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภัสสร บุญมั่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพัชรินทร์ เทียมใหม่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2