ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมานะ ตั้งจิตปรีดานนท์
ครู คศ.3

นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรม
ครู คศ.3

นางวนิดา ใหม่จันทร์ดี
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภัสสร บุญมั่น