ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวนิดา ใหม่จันทร์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ครู คศ.3

นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายปฐมพงศ์ บัวเหมือน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภัสสร บุญมั่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3