ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางวนิดา ใหม่จันทร์ดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภัสสร บุญมั่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3