ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร. สมาพร ลี้ภัยรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา