โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
              โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ประวัติโดยสังเขป
              โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ก่อตั้งขึ้นจากการรวมโรงเรียนเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนอนุบาลอุทัยธานี (อนุบาลประจำจังหวัด) กับโรงเรียนเมืองอุทัยธานี (โรงเรียนประจำอำเภอ) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2527
               โดยเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2528 มีจำนวนนักเรียน 1,086 คน ข้าราชการครูจำนวน 54 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว (คนครัว) 8 คน                                                                          โดยมีผู้บริหารตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คือ นางยุพี  กาญจนชม และมีนายเมธี อนุดิษย์ เป็นผู้ช่วย         อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลัง (อาคารเรียนแบบ 414 จำนวน 14 ห้องเรียน 2 ห้องพักครู, อาคารเรียน 416 แบบ 3 ชั้น 24 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง), อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ห้องส้วม 4 ที่นั่ง

เปิดการศึกษา 2 ระดับคือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา
  2. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
   1) นางยุพี กาญจนชม               25 พฤศจิกายน 2527 – 8 กุมภาพันธ์ 2533
   2) นางสาวสุวคนธ์ ขลิบบุรินทร์    9 กุมภาพันธ์ 2533 – 15 มกราคม 2537
   3) นางอัญชัญ โกมลวิภาค         16 มกราคม 2537 – 20 มิถุนายน 2541
   4) นายมงคล บัวตูม                  21 มิถุนายน 2541 – 11 เมษายน 2554
   5) ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ             29 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน