โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขอ plc Word Document ขนาดไฟล์ 26.85 KB 1122
ตัวอย่างแบบบันทึกการ plc Word Document ขนาดไฟล์ 212.62 KB 1681
ชื่อผลงาน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย 5 Steps Model Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 1118
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 1113
SARรายบุคคลครูประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 1185
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.76 KB 1016
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-5 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 981
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-4 Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 1082
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-3 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 1230
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 1205
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 1052
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 1010
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 922
e-bidding 984
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน ชุดลูกเสือ1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.88 KB 881
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.86 KB 1275
รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 1149
บันทึกข้อความขอประชุมPLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.2 KB 861
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก Word Document ขนาดไฟล์ 426.5 KB 1188
ข้อมูลธรรมศึกษาชั้นโท Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 996
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี Word Document ขนาดไฟล์ 302.5 KB 1237
รายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 1054
บันทึกข้อความหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 926
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 933
รูปแบบการเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 1556
โครงการประถมศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 565.5 KB 908
โครงการปฐมวัย59 Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 1115
โครงการพิเศษ59 Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 1076
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 1056
รายงานผลห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 1080
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 901
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1229
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนืออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1000
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 893
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1274
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1264
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 1034
ปกลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 1215
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 170.5 KB 975
เอกสารรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 954
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 1004
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.63 KB 1081
o-net คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 942
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 1026
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 984