โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขอ plc Word Document ขนาดไฟล์ 26.85 KB 259103
ตัวอย่างแบบบันทึกการ plc Word Document ขนาดไฟล์ 212.62 KB 262716
ชื่อผลงาน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย 5 Steps Model Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 259226
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 259337
SARรายบุคคลครูประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 259260
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.76 KB 261079
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-5 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 259317
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-4 Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 259333
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-3 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 259253
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 259457
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 259241
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 261325
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 259322
e-bidding 259165
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน ชุดลูกเสือ1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.88 KB 259199
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.86 KB 259198
รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 259213
บันทึกข้อความขอประชุมPLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.2 KB 260915
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก Word Document ขนาดไฟล์ 426.5 KB 263035
ข้อมูลธรรมศึกษาชั้นโท Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 264132
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี Word Document ขนาดไฟล์ 302.5 KB 261075
รายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 259279
บันทึกข้อความหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 259253
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 259172
รูปแบบการเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 261262
โครงการประถมศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 565.5 KB 259234
โครงการปฐมวัย59 Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 259229
โครงการพิเศษ59 Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 259213
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 259393
รายงานผลห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 259256
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 259183
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 259175
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนืออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 259183
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 259186
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 259170
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 259179
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 259196
ปกลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 259244
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 170.5 KB 259241
เอกสารรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 259393
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 259302
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.63 KB 259195
o-net คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 259784
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 259492
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 259738