โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย

นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรม
ครู คศ.3

นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ครู คศ.3

นายปัญญา อินทสิทธิ์
ครู คศ.2

นายอนุกูล สุขนันท์
ครู คศ.1