ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศศิกานต์ ทวีทา
ครู คศ.1
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมัลลิกา ทัศนางกูร