โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอนุกูล สุขนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมัลลิกา ทัศนางกูร

นางสาวบุณิกา เพชรทวีชยกร