ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศศิกานต์ ทวีทา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมัลลิกา ทัศนางกูร