ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ลงวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่องรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 และประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ลงวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รอบที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ดาเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 นั้น
   บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยเรียงผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาค จากมากไปหาน้อย แยกตามรอบที่สมัคร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 150 ครั้ง