โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขอ plc Word Document ขนาดไฟล์ 26.85 KB 194714
ตัวอย่างแบบบันทึกการ plc Word Document ขนาดไฟล์ 212.62 KB 195183
ชื่อผลงาน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย 5 Steps Model Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 194803
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 194953
SARรายบุคคลครูประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 194873
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.76 KB 195707
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-5 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 194893
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-4 Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 194882
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-3 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 194834
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 194894
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 194848
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 195584
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 194922
e-bidding 194788
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน ชุดลูกเสือ1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.88 KB 194817
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.86 KB 194817
รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 194827
บันทึกข้อความขอประชุมPLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.2 KB 196435
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก Word Document ขนาดไฟล์ 426.5 KB 197819
ข้อมูลธรรมศึกษาชั้นโท Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 195592
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี Word Document ขนาดไฟล์ 302.5 KB 195998
รายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 194887
บันทึกข้อความหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 194860
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 194793
รูปแบบการเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 195115
โครงการประถมศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 565.5 KB 194846
โครงการปฐมวัย59 Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 194826
โครงการพิเศษ59 Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 194824
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 195005
รายงานผลห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 194868
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 194803
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 194793
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนืออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 194805
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 194807
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 194792
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 194801
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 194814
ปกลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 194858
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 170.5 KB 194860
เอกสารรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 195008
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 194921
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.63 KB 194817
o-net คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 195404
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 195104
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 195347