ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 207
SARรายบุคคลครูประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 126
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.76 KB 81
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-5 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 78
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-4 Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 77
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-3 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 74
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 70
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 65
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 76
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 136
e-bidding 73
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน ชุดลูกเสือ1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.88 KB 82
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.86 KB 84
รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 106
บันทึกข้อความขอประชุมPLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.2 KB 769
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก Word Document ขนาดไฟล์ 426.5 KB 407
ข้อมูลธรรมศึกษาชั้นโท Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 138
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี Word Document ขนาดไฟล์ 302.5 KB 218
รายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 131
บันทึกข้อความหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 99
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 83
รูปแบบการเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 126
โครงการประถมศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 565.5 KB 119
โครงการปฐมวัย59 Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 97
โครงการพิเศษ59 Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 107
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 284
รายงานผลห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 130
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 85
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 88
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนืออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 90
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 91
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 82
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 88
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 98
ปกลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 139
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 170.5 KB 132
เอกสารรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 287
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 204
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.63 KB 102
o-net คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 625
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 176
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 229