ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 218
SARรายบุคคลครูประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 136
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.76 KB 92
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-5 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 89
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-4 Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 90
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-3 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 90
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 82
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 78
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 84
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 147
e-bidding 81
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน ชุดลูกเสือ1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.88 KB 93
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.86 KB 93
รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 114
บันทึกข้อความขอประชุมPLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.2 KB 802
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก Word Document ขนาดไฟล์ 426.5 KB 428
ข้อมูลธรรมศึกษาชั้นโท Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 150
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี Word Document ขนาดไฟล์ 302.5 KB 233
รายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 144
บันทึกข้อความหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 109
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 92
รูปแบบการเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 135
โครงการประถมศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 565.5 KB 131
โครงการปฐมวัย59 Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 106
โครงการพิเศษ59 Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 117
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 292
รายงานผลห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 137
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 96
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 98
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนืออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 100
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 103
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 90
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 97
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 106
ปกลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 147
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 170.5 KB 142
เอกสารรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 297
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 216
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.63 KB 113
o-net คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 657
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 185
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 242