ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ชื่อผลงาน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย 5 Steps Model Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 20
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 241
SARรายบุคคลครูประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 165
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.76 KB 127
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-5 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 129
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-4 Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 125
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-3 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 111
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 101
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 95
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 117
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 176
e-bidding 94
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน ชุดลูกเสือ1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.88 KB 117
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.86 KB 122
รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 127
บันทึกข้อความขอประชุมPLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.2 KB 1152
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก Word Document ขนาดไฟล์ 426.5 KB 717
ข้อมูลธรรมศึกษาชั้นโท Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 268
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี Word Document ขนาดไฟล์ 302.5 KB 334
รายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 177
บันทึกข้อความหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 127
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 102
รูปแบบการเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 152
โครงการประถมศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 565.5 KB 146
โครงการปฐมวัย59 Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 121
โครงการพิเศษ59 Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 131
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 306
รายงานผลห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 157
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 115
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 110
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนืออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 114
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 118
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 102
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 115
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 123
ปกลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 164
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 170.5 KB 159
เอกสารรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 318
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 232
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.63 KB 132
o-net คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 708
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 370
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 612