ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 224
SARรายบุคคลครูประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 148
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.76 KB 100
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-5 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 96
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-4 Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 99
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-3 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 98
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 89
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 84
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 92
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 153
e-bidding 89
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน ชุดลูกเสือ1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.88 KB 100
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.86 KB 102
รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 121
บันทึกข้อความขอประชุมPLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.2 KB 826
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก Word Document ขนาดไฟล์ 426.5 KB 442
ข้อมูลธรรมศึกษาชั้นโท Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 160
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี Word Document ขนาดไฟล์ 302.5 KB 244
รายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 154
บันทึกข้อความหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 115
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 97
รูปแบบการเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 141
โครงการประถมศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 565.5 KB 139
โครงการปฐมวัย59 Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 112
โครงการพิเศษ59 Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 122
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 299
รายงานผลห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 144
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 104
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 104
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนืออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 108
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 111
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 96
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 105
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 115
ปกลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 154
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 170.5 KB 150
เอกสารรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 306
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 224
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.63 KB 120
o-net คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 678
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 192
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 254