ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 179
SARรายบุคคลครูประถม Word Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 117
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-6 Word Document ขนาดไฟล์ 51.76 KB 75
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-5 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 70
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-4 Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 71
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-3 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 66
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 63
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-2 Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 58
โครงงานป้องกันยาเสพติดสายชั้นประถมศึกษาปีที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 70
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 195 KB 128
e-bidding 68
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน ชุดลูกเสือ1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.88 KB 74
บัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.86 KB 78
รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.98 KB 96
บันทึกข้อความขอประชุมPLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.2 KB 667
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก Word Document ขนาดไฟล์ 426.5 KB 363
ข้อมูลธรรมศึกษาชั้นโท Word Document ขนาดไฟล์ 405 KB 126
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี Word Document ขนาดไฟล์ 302.5 KB 204
รายงานหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 113
บันทึกข้อความหลังอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 94
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 75
รูปแบบการเขียนโครงการ60 Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 119
โครงการประถมศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 565.5 KB 109
โครงการปฐมวัย59 Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 91
โครงการพิเศษ59 Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 101
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 277
รายงานผลห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 124
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือดนตรีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 79
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 83
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนืออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 84
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 85
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 78
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 79
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม66ภาคเหนือสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 91
ปกลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 131
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 170.5 KB 126
เอกสารรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.81 KB 278
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 198
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.63 KB 97
o-net คณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 568
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 165
o-net กอท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 216