ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 428940
Page Views 762457
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
            
สร้างโรงเรียนชั้นดี มีมาตรฐานด้านหลักสูตร  สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นำพาผู้เรียนให้มีความรู้สู่สากล มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ (Goal)
            
“นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความสามารถ ด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมไทย รักการแสวงหาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้”