ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 450982
Page Views 802658
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (MISSION)
       
1.  พัฒนาครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ 
        
3.  พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
        4.  พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)
            
“นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความสามารถ ด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมไทย รักการแสวงหาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้”