ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 450999
Page Views 802675
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
ปรัชญาของโรงเรียน                                          
     วิริเยนะ  ทุกขมะเจติ   แปลว่า  คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

วิสัยทัศน์ (VISION)     
     โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาเพื่อการเรียนรู้   โดยร่วมมือกับชุมชน จัดการศึกษา  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม(Values)

ABMUTT

A : Attitude คือ การมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร
         B : Behavior คือ การปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
   M : Motivation คือ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
  U : Union คือ การมีส่วนร่วม ความปรองดอง
  T : Trust  คือ ความไว้วางใจ รับผิดชอบ
  T : Technology  คือ การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน